Komanda Team

Commissioner: Daiga Rudzāte
Artist: Amanda Ziemele
Curator: Adam Budak
Graphic Designer: Eltons Kūns
Architect: Niklāvs Paegle, ĒTER
Head of Production: Mairita Brice
Technical Director: Martins Vizbulis
Head of Communication: Signe Nīgale
International PR Advisor: Alexia Menikou
Photography: Līga Spunde
Website programming: Pauls Daugerts

Special thanks to:
Uldis Biķis, Zane Biteniece, Mārtiņš Daukšts, Elita Gavele, Kaspars Groševs, Inese Kalveite, Līga Kriķe, Agnese Krivade, Ieva Krūmiņa, Ieva Lasmane, Kristīne Madjare, Jolanta Medne, Chiara Mingardi, Jānis Niedre, Māra Ņikitina, Toms Gustavs Ozoliņš and MŪSU Furniture, Linda Pede, Margarita Perveņecka, Kaspars Putriņš, Astrīda Rogule, Keita Smalkā, Mārtiņš Šimis, Juris Šleiers, Lauris Veips, Evija Vēbere, Irina Vītola, Amanda Zaeska, Daiga Zvaigzne, Vents Zvaigzne, Andis Zvīgulis, AD Production / Yes We Can,
and Evija Ziemele, Sanda Ziemele and Ēriks Apaļais for active support,
as well as Ieva Putniņa, Hanele Zane Putniņa,
and the whole group of friends of Amanda Ziemele.

Komisāre: Daiga Rudzāte
Māksliniece: Amanda Ziemele
Kurators: Adam Budak
Grafiskais dizains: Eltons Kūns
Arhitekts: Niklāvs Paegle, ĒTER
Producente: Mairita Brice
Tehniskais direktors: Martins Vizbulis
Komunikācijas vadītāja: Signe Nīgale
Starptautiskā komunikācija: Alexia Menikou
Fotogrāfe: Līga Spunde
Mājas lapas izstrāde: Pauls Daugerts

Īpašs paldies:
Uldim Biķim, Zanei Biteniecei, Mārtiņam Daukštam, Elitai Gavelei, Kasparam Groševam, Inesei Kalveitei, Līgai Kriķei, Agnesei Krivadei, Ievai Krūmiņai, Ievai Lasmanei, Kristīnei Madjarei, Jolantai Mednei, Chiara Mingardi, Jānim Niedrem, Mārai Ņikitinai, Tomam Gustavam Ozoliņam un uzņēmumam MŪSU Furniture, Lindai Pedei, Margaritai Perveņeckai, Kasparam Putriņam, Astrīdai Rogulei, Keitai Smalkajai, Mārtiņam Šimim, Jurim Šleieram, Laurim Veipam, Evijai Vēberei, Irinai Vītolai, Amandai Zaeskai, Daigai Zvaigznei, Ventam Zvaigznei, Andim Zvīgulim, uzņēmumam AD Production / Yes We Can,
Evijai Ziemelei, Sandai Ziemelei un Ērikam Apaļajam par aktīvu līdzjušanu,
Ievai Putniņai, Zanei Putniņai, kā arī Amandas Ziemeles draugu grupai kopumā.